Algemene voorwaarden voor Cursussen, Opleidingen en Trainingen door ‘t Zonnekind en haar partners

 

Algemeen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens ‘t Zonnekind en haar partners verzorgde trainingen en opleidingen.
 2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en ‘t Zonnekind en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inschrijving.

 1. Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van ’t Zonnekind en haar partners zijn vrijblijvend.
 2. Inschrijven voor een training, opleiding of event gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. ‘t Zonnekind bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. ‘t Zonnekind houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Opleiding en training.

 1. ‘t Zonnekind en haar partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de off en online opleiding en training. Na afloop van deze opleiding of training ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. ‘t Zonnekind zal dat gebruiken om de opleidingen en trainingen waar nodig te verbeteren alsmede trainers te beoordelen.
 2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door ‘t Zonnekind en haar partners geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan ‘t Zonnekind kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Vanessa Lauwers, ’t Zonnekind, Maria Coolstraat 76 , 2223 Schriek. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.
 3. ‘t Zonnekind behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of opleiding geen doorgang te laten vinden. ‘t Zonnekind zal de deelnemers daarover tijdig informeren.
 4. Voor online cursussen uit de Zonnekind Academy geldt dat een cursus binnen een jaar moet worden afgerond.
 5. Na afronding van een off of online training ontvangt de deelnemer hiervan een deelnamebewijs.

Betaling.

 1. De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Deze worden bij inschrijving betaald. De betalingen verlopen online. Er wordt geen cash aanvaard voor de opleidingen of trainingen. ‘t Zonnekind verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur (als pdf-bestand).
 2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt ‘t Zonnekind zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Annulering en wijziging.

 1. Bij annulering van een inschrijving worden de deelnamekosten niet terugbetaald. Indien een inschrijver verhinderd is voor deelname is hij/zij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen.
 2. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding of training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal ’t Zonnekind trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training of opleiding.

Indien een vervanging niet mogelijk is en ‘t Zonnekind de opleiding of training annuleert zal ‘t Zonnekind het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens ‘t Zonnekind is uitgesloten.

Tenzij overmacht (zoals bv. Een pandemie of ziekte van één van de trainers) de oorzaak is van het niet doorgaan van een opleiding of training, is er geen restitutie van het inschrijvingsgeld. Er kan eventueel wel door ’t Zonnekind geopteerd worden voor een waardebon aan de deelnemer toe te kennen voor het bedrag van de geannuleerde opleiding.

 1. ‘t Zonnekind behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen.
 2. Aan informatie op www.tzonnekind.com en www.tzonnekindacademy.com en andere online platforms of websites waarop uitingen van ‘t Zonnekind zijn vermeld aangaande trainingen, opleidingen of events kunnen geen rechten worden ontleend.

Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt ‘t Zonnekind zich het recht voor het trainings- of, opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

Materialen & Intellectueel eigendom.

 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen ofwel ‘t Zonnekind ofwel de door ‘t Zonnekind ingehuurde trainers toe.
 2. Alle door ‘t Zonnekind in het kader van de opleiding, training of event aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever.

Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren op papieren of digitale wijze..

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens ‘t Zonnekind verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij ‘t Zonnekind daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

 1. De industriële en intellectuele eigendomsrechten van door cursist verstrekte materialen (bijvoorbeeld ingestuurde casussen) blijven bij de cursist.
 2. ’t Zonnekind streeft ernaar de materialen levenslang online voor de deelnemers toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Als we de materialen gaan verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail meegedeeld worden, zodat deelnemers in staat zijn deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Dit bericht wordt altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat de deelnemer aan ‘t Zonnekind bekend heeft gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Aansprakelijkheid.

 1. Met het geven van de training of opleiding of het organiseren van events aanvaardt ‘t Zonnekind een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door ‘t Zonnekind geleverde training, opleiding en events de uiterste zorg wordt betracht, kunnen ‘t Zonnekind de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. ‘t Zonnekind noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 2. ‘t Zonnekind is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.
 3. ‘t Zonnekind is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door ‘t Zonnekind verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) of geleverde training of opleiding of georganiseerd event.
 4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ‘t Zonnekind wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
 5. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
 6. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet men eerst ’t Zonnekind schriftelijk aangetekend in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ‘t Zonnekind in staat is om diens verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Klachten

 1. Mocht de deelnemer ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet dit zo spoedig mogelijk aan ’t Zonnekind overgemaakt worden, door een mail te sturen naar welkom@tzonnekind.com. We ontvangen graag een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven nemen we niet in behandeling.
 2. Klachten moeten binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan ‘t Zonnekind melden. Indien de deelnemer de klacht later meldt, dan heb heeft deze geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Ook als de deelnemer een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Privacy

1 ‘t Zonnekind neemt de privacy van haar deelnemers serieus en gebruikt de persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. ‘t Zonnekind houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Overig

 1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ‘t Zonnekind en een deelnemer overeengekomen zijn.

2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ’t Zonnekind zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 1. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Geschillen

 1. Bij eventuele geschillen zal ‘t Zonnekind altijd eerst haar best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
 2. Indien we er onderling niet uitkomen, worden de geschillen voorgelegd aan de rechterbank.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op iedere overeenkomst tussen ‘t Zonnekind en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechterbank te Antwerpen.

Wijziging van de voorwaarden

1 ’t Zonnekind is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

 1. De gewijzigde voorwaarden worden door ‘t Zonnekind tijdig per mail aan de deelnemer toegestuurd. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor in werking zodra de wijziging is ontvangen.

 

 

Algemene voorwaarden Online Academy ‘t Zonnekind

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Zonnekind Online Academy. ‘t Zonnekind gcv adviseert u deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via welkom@tzonnekind.com

 

Artikel 1 Definities

Account:

De persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het online leerplatform en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst. Deze account is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

 

Content:

Alle informatie die door ‘t Zonnekind gcv op het platform aangeboden wordt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst, PDF documenten en Word documenten.

 

Dienst:

De dienst die ‘t Zonnekind gcv aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen ‘t Zonnekind gcv  en de Gebruiker gesloten Overeenkomst, zoals nader omschreven in art. 4 en op het Platform.

 

Gebruiker:

Persoon die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Dienst. Verder in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘u’, ‘uw’.

De Gebruiker verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

 

Algemene voorwaarden:             

Deze algemene voorwaarden van Zonnekind gcv.

 

Inloggegevens:

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de Dienst.

 

IE-rechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

 

Overeenkomst:

De overeenkomst die de Gebruiker met Zonnekind gcv sluit ten behoeve van het gebruik van de Dienst. De overeenkomst wordt gesloten door registratie op het platform door de Gebruiker in combinatie met de uitvoering van de betaling.

 

Platform:

Het platform dat via de url (http://www.tzonnekindacademy.com) en onderliggende pagina’s bereikbaar is en via welke u toegang tot de Dienst krijgt.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker van de Dienst maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via het Platform en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en Zonnekind gcv  .

 

2.2 Zonnekind gcv is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat dit u benadeelt. De meest actuele Algemene voorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn.

 

Artikel 3 Inloggegevens

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. U staat er jegens Zonnekind gcv voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Account verstrekt compleet en juist is.

 

3.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de geldige Europese GDPR wetgeving en Privacy Policy die u vindt op www.tzonnekind.com. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het platform.

 

3.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Zonnekind gcv mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan Zonnekind gcv laten weten.

 

3.4 Zonnekind gcv behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform. Bij eventuele wijzigingen zult u hiervan via email op de hoogte gesteld worden.

 

Artikel 4 De Dienst en het gebruik van de Dienst

4.1 De Dienst bestaat eruit dat u toegang krijgt tot het Platform, waarop u Content kan raadplegen.

 

4.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden mogen het gebruik van de Dienst en het Platform door u, niet:

 1. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, de Dienst en/of de computersystemen van Zonnekind gcv te omzeilen;
 2. bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
 3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Dienst geboden tools om het Platform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 4. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5. bestaan uit het gebruiken van de Dienst voor andere doeleinden dan beschreven in deze algemene voorwaarden;
 6. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Zonnekind gcv;
 7. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform leggen of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;
 8. naar de mening van Zonnekind gcv in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
 9. in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 10. inbreuk maken op de rechten van Zonnekind gcv en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 12. de belangen en goede naam van Zonnekind gcv kunnen schaden.
 13. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan:
  i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte,
  ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd,
  iii) horeca gelegenheden,
  iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.

 

Artikel 5 Beschikbaarheid

5.1 ‘t Zonnekind gcv is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de Dienst, het Platform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

5.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die ‘t Zonnekind gcv ten dienste staan, is ‘t Zonnekind gcv te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 1. u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
 2. ‘t Zonnekind gcv van mening is dat handelingen van u, users schade of aansprakelijkheid aan uzelf, ‘t Zonnekind gcv of anderen kunnen toebrengen. ‘t Zonnekind gcv zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

 

5.3 ‘t Zonnekind gcv garandeert niet dat het Platform en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. ‘t Zonnekind gcv is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

 

5.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

 

Artikel 6 IE-rechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en het Platform berusten bij ‘t Zonnekind gcv. Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan u over te dragen.

 

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent ‘t Zonnekind gcv aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

 

6.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

6.4 U zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van ‘t Zonnekind gcv zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

 

Artikel 7 Garanties

7.1 ‘t Zonnekind gcv garandeert dat zij de Dienst met redelijke zorg zal verlenen.

7.2 U aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). ‘t Zonnekind gcv geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. ‘t Zonnekind gcv is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan het Platform.

7.3 In het bijzonder garandeert ‘t Zonnekind gcv niet dat het gebruik van de Dienst door u bepaalde resultaten zal opleveren.

7.4 ‘t Zonnekind gcv is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van de Dienst heeft verkregen.

ARTIKEL 8 - BETALING

8.1. Voor het gebruik van de Dienst kan de Gebruiker een eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door ‘t Zonnekind gcv vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

8.2. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de website. De betaling dient onmiddellijk online voltooid te worden. Indien de Gebruiker de betaling niet afrond, heeft hij geen toegang tot het Platform.

8.3. Er zijn geen andere betalingsmogelijkheden ( via maandelijkse incasso of via overschrijving) mogelijk tenzij ‘t Zonnekind gcv hiervoor zijn schriftelijke goedkeuring voor geeft. De Gebruiker heeft dan de verplichting om de factuur binnen de 14 dagen te betalen.

8.4. Ingeval van verzuim of niet-betaling is ‘t Zonnekind gcv gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.

8.5. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 ‘t Zonnekind gcv is aansprakelijk om redelijke zorg te besteden aan het onderhoud van het platform.

 

9.2 ‘t Zonnekind gcv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.

 

9.3 ‘t Zonnekind gcv is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

 

9.4 ‘t Zonnekind gcv is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

 

9.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van ‘t Zonnekind gcv zelf en/of haar leidinggevenden.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 ‘t Zonnekind gcv is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover ‘t Zonnekind gcv redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,… Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die ‘t Zonnekind gcv gebruikt en die het ‘t Zonnekind gcv platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

 

10.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan ‘t Zonnekind gcv worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

 

Artikel 11 Duur teruggaverecht en beëindiging

11.1 De Overeenkomst is steeds voor onbepaalde duur tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten. De Gebruiker kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen Academy’.

11.2 Door het sluiten van de overeenkomst bevestigd de gebruiker om afstand te doen van het teruggaverecht, conform de europese richtlijnen betreffende digitale producten.

11.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst en tot uw Account direct ontzegd. ‘t Zonnekind gcv verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Account. ‘t Zonnekind gcv is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te verstrekken en/of te converteren.

11.4 Indien de Gebruiker een consument is, heeft de Gebruiker bovendien gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht deze Overeenkomst  zonder opgave van redenen, op schriftelijke wijze te ontbinden. Dit door een e-mail of brief te sturen naar de op de website vermelde contactgegevens met vermelding ‘Annulatie aanschaf training’

11.5 Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het inactief gebleven is. Actieve gebruikersaccounts worden niet verwijderd.

11.6 ‘t Zonnekind gcv is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door ‘t Zonnekind gcv is de Gebruiker maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.

11.7. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die ‘t Zonnekind gcv ten dienste staan, is ‘t Zonnekind gcv te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien: a. De Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; b. ‘t Zonnekind gcv van mening is dat de handelingen van de Gebruiker schade aan ‘t Zonnekind gcv of derden kunnen toebrengen; 6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Gebruiker per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. ‘t Zonnekind gcv verwijdert bij opzegging het Account. ‘t Zonnekind gcv is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Gebruiker te verstrekken.

 

Artikel 12 Varia

12.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. ‘t Zonnekind gcv zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

12.2 ‘t Zonnekind gcv mag rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

12.3 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze algemene voorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Antwerpen zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.