ALGEMENE VOORWAARDEN 't ZONNEKIND

1. Algemeen & enkele definities

1.1 de Diensverlener haar maatschappelijke zetel is gelegen te 2223 Schriek, Maria Coolstraat 76 en heeft als ondernemingsnummer BE0666814325, zaakvoerder is Vanessa Lauwers, en houdt zich (niet limitatief) bezig met onder meer het organiseren en faciliteren van online trajecten en real live opleidingen.

Het gaat over online trajecten die worden gefaciliteerd aan de hand van een online platform en die niet specifiek gecreëerd werden voor de persoonlijke behoefte van een deelnemer van een online traject. Een online traject behelst enkel een middelenverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis.

1.2 Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen de Diensverleneren de Klant. Deze meest recente versie, die ten allen tijde raadpleegbaar is op de website, vervangt alle voorgaande versies.

  1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van de Dienstverlener, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.

  2. Dienst: de diensten die de Dienstverlener levert en die de Klant afneemt.

  3. Dienstverlener: ‘t Zonnekind

  4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

  5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving of bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een (online) product/dienst.

  6. Klant: De particulier/professional of organisatie/school die een overeenkomst afsluit met de Diensverleneren hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

  7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en de Dienstverlener.

  8. Producten en diensten: de (online) downloads, (digitale) workshops en/of webinars, masterclasses, online programma’s, online cursussen en producten die de Diensverlenervia de website en/of sociale media verkoopt

  9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

  10. Websites: www.tzonnekind.com, www.tzonnekindacademy.com

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten van de Dienstverlener.

1.4 De Klant ontvangt deze Algemene voorwaarden wanneer hij een product of dienst (zie hierboven)aankoopt en kan deze steeds voorafgaandelijk raadplegen op de website www.tzonnekind.com. Van zodra de Klant zich inschrijft stemt de Klant in met deze algemene voorwaarden.

Door (gedeeltelijke) betaling van de Dienstverlening van de Diensverlener of van zodra de Dienstverlener enige dienstverlening verricht, stemt de Klant ook in met deze algemene voorwaarden. De (impliciete) aanvaarding van een factuur van de Diensverlenerdoor de Klant houdt een onweerlegbaar vermoeden in van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

1.5 De geldende algemene voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van de inschrijving of aankoop.

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding

2.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.

2.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

2.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

2.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

2.5 Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald, met uitzondering van producten waarvoor de optie ‘betalen op factuur' beschikbaar is en de Klant dusdanig de keuze heeft. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

2.6 De (online) bonussen zijn enkel geldig zoals op de website vermeld worden. Er is hier geen verdere schriftelijke communicatie over mogelijk.

2.7. Indien de Klant reeds over één of meerdere Academy cursussen beschikt en deze als bonus worden toegekend bij een bepaalde opleiding, dan kan de Klant geen aanspraak maken op enige terugbetaling hiervan of voucher.

Artikel 3. Prijzen, Inschrijving & betalingsvoorwaarden

3.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen kunnen steeds eenzijdig door de Diensverlenerworden gewijzigd voorafgaandelijk aan een product of dienst.

3.2 Eventuele prijzen vermeld op de website de Dienstverlener zijn steeds indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. De prijzen van verschillende online trajecten kunnen verschillen en een bepaalde inschrijvingsprijs voor een online traject geldt niet automatisch voor toekomstige online trajecten.

3.3 De volledige prijs tot deelname aan een dienst dient in zijn geheel te zijn betaald vooral de Klant toegang krijgt tot de online leeromgeving tenzij anders aangegeven zoals bij gespreide betalingen.

Bij gebreke aan tijdige betaling zal de Klant niet kunnen deelnemen aan de dienst en geen login gegevens ontvangen.

3.4 Voor de Diensverlener verlopen de inschrijvingen voor online programma’s of opleidingen via de website of via e-mail (voor scholen of organisaties). Inschrijven voor diensten is niet mogelijk via andere kanalen.

3.5  Een inschrijving is pas definitief na aanvaarding door de Dienstverlener. De klant ontvangt een bevestigingsmail.

3.6.1 Betaling gebeurd online via de website. De Dienstverlener werkt samen met een externe partner zijnde ‘Mollie’ om de online betalingen mogelijk te maken. Een factuur wordt binnen de 10 werkdagen na inschrijving per e-mail naar de klant toegestuurd.

3.6 2 De Dienstverlener kan afwijken van 3.4.1 betaling via de website op eventuele schriftelijke vraag van de klant. Er wordt dan een factuur opgemaakt die de klant uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum dient te betalen. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

Arikel 4 - Domiciliëring

4.1.  De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via factuur, maandelijks vooraf betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring.

Daarna zal de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 10 juli ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 10 augustus van de rekening gaan).  De Dienstverlener zal hiervoor steeds een factuur ontvangen.

4.2 Indien de klant niet tijdig betaalt, is de Dienstverlener gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten en dus ook de Klant de toegang tot het online leerplatform te ontzeggen, totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

4.3 Bij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

4.3.1 Bij een betaling in termijnen worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt ook voor online aankopen waarbij gekozen werd voor domiciliëring/incasso.

4.3.2 Bij het uitblijven van termijnbetalingen of het terugvorderen van termijnbetalingen (wat kan bij betalingen via domiciliëring/incasso) wordt de toegang tot de online omgeving die hoort bij de aankoop onmiddellijk ontzegd. De reeds betaalde gelden worden nooit terugbetaald. De nog verschuldigde gelden worden onmiddellijk opeisbaar.

4.4. De factuur wordt altijd verstuurd via mail. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

4.5 In geval van faillissement, ontbinding of liquidatie van de Klant, of indien de Klant betrokken is in een procedure van gerechtelijke reorganisatie of indien bewarend of uitvoerend beslag op de roerende of onroerende goederen van de Klant wordt gelegd, zullen alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of kennisgeving vereist is. Indien de Klant meent een vordering tegen de Diensverlener te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de contractueel overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5 –Betaling via KMO-portefeuille

5.1. In Vlaanderen gevestigde KMO’s, kunnen voor bepaalde opleidingen die de Diensverlener aanbiedt, genieten van de subsidiëring van de Vlaamse Overheid. Indien de opleiding voor KMO portefeuille in aanmerking komt staat dit uitdrukkelijk vermeldt op de website en op het inschrijvingsformulier.

5.2. In geval de Klant via KMO-portefeuille betaalt, dient het BTW-bedrag binnen de termijn van 30 dagen te worden overgeschreven op het rekeningnummer vermeld op de factuur. De Klant dient na ontvangst van een bevestigingsmail van de Dienstverlener met daarin de nodige informatie voor een vlot verloop van de registratie, zijn KMO Portefeuille aanvraag in.

5.3 De Klant verplicht zich ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren.

5.4 De Klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de KMO-portefeuille en het bekomen van deze subsidiëring.

5.5 Bij onregelmatigheden, onjuist of onwettig gebruik van deze subsidies is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen en zal hij gehouden zijn de prestaties van de Diensverlenerintegraal te betalen.

5.6 Indien er – bij foutief of onregelmatig gebruik van de KMO-portefeuille en de hierdoor toegekende subsidies – negatieve gevolgen zijn voor de Dienstverlener, kan de Klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de Klant worden gelegd.

Artikel 6: Herroepingsrecht

6.1. De klant heeft altijd het recht om zijn/haar wettelijke rechten die hij/zij kan putten uit een verkoop op afstand in te roepen. Dit impliceert dat een klant ten allen tijde tot 14 dagen na aankoop kosteloos kan afzien van de aankoop van producten.

6.2. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website of andere kanalen) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden. Dit impliceert dat er geen mogelijkheid tot annulering is voor de online cursussen en programma's daar men hier onmiddellijk toegang krijgt tot het online leerplatform.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.3. De Klant moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

6.4. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

6.5. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

6.6. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.7. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Levering van producten

7.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

7.2. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant schriftelijk op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

7.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.4 Wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen bepaalde producten tijdens het transport zouden beschadigd raken, dient de Klant onmiddellijk na levering schriftelijk contact op te nemen met de Dienstverlener om naar een oplossing te zoeken.

7.4.1 De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor schade die door de transporteur veroorzaakt werd. De dienstverlener zal hiervoor geen financiële tegemoetkoming naar de klant doen.

7.4.2 De Dienstverlener levert enkel binnen België/Nederland . Indien er binnen Europa of buiten Europa verstuurd dient te worden, dient de klant schriftelijk contact op te nemen met de Dienstverlener en kan er bekeken worden over internationale verzending mogelijk is. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de Klant.

Artikel 8: Retourbeleid voor producten

8.1 Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

Om de integriteit en kwaliteit van onze producten te waarborgen, hanteren wij specifieke regels met betrekking tot het retourneren van geopende artikelen:

8.2 Artikelen waarvan de originele verpakking is geopend of beschadigd, kunnen niet geretourneerd worden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, artikelen zoals kaartensets, bordspellen, boeken, elektronica, en andere producten die in verzegelde verpakking zijn geleverd.

8.3 Artikelen die defect of beschadigd zijn bij levering kunnen geretourneerd worden, zelfs als de verpakking is geopend. In dergelijke gevallen zal 't Zonnekind zorgen voor een passende oplossing, zoals vervanging van het artikel of terugbetaling van de aankoopprijs, na beoordeling van de schade.

8.4 Komt het product in aanmerking voor retour gelieve dan de volgende procedure te hanteren: Neem binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel schriftelijk contact op met onze klantenservice om een retourzending aan te vragen. Zorg ervoor dat het artikel zorgvuldig wordt verpakt om eventuele schade tijdens het transport te voorkomen. Voeg bij de retourzending een kopie van de aankoopfactuur en een korte beschrijving van de reden voor retournering.

8.5 Terugbetalingen voor geretourneerde artikelen die voldoen aan de voorwaarden, worden binnen 14 dagen na ontvangst en inspectie van het geretourneerde artikel uitgevoerd.

8.6 Voor artikelen die niet in aanmerking komen voor retournering volgens de bovenstaande voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om de retourzending te weigeren en het artikel naar de klant terug te sturen.

Artikel 9: Annulering door ‘t Zonnekind voor diensten

9.1 Bij definitieve annulering van een dienst door de Dienstverlener wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulering kan voorkomen als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden of wegens overmacht.

9.2 Individuele coachsessies, online webinars of masterclasses, social media lives enz. kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden verzet worden. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik dat de Dienstverlener hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

9.3 Bij annuleringen wegens overmacht worden cursussen/sessies/livedagen/events... verplaatst naar een latere datum. Er is bij overmacht geen mogelijkheid tot het terugvorderen van reeds uitgevoerde betalingen en de Dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis aan om de reeds betaalde diensten zo snel mogelijk van een nieuwe datum te voorzien, dit rekening houdend met de omstandigheden die de overmacht met zich meebrengen.

Artikel 10: Annulering door de klant

10.1 De bestelling van diensten zoals opleidingen, kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of schriftelijk per e-mail. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer de Dienstverlener een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd als antwoord op de annulatiemail. Telefonische annulaties zijn niet rechtsgeldig en worden door de Dienstverlener niet weerhouden.

10.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.

10.3. In geval van annulering van een Dienst door de Klant, ongeacht de uitvoeringsdatum/startdatum opleiding, wordt een standaard annulatievergoeding van 79 EUR inclusief BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht.

10.3.1 In geval van annulering van een dienst door de Klant vanaf 30 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 50% van het totaalbedrag + standaard annulatie-vergoeding.

10.3.2 In geval van annulering tussen de 14 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 75% van het totaalbedrag + standaard annulatie-vergoeding.

10.3.3 Indien de annulering later gebeurt dan 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag + standaard annulatievergoeding

10.3.4 Indien de Klant tijdens een Dienst beslist om te stoppen, is de Klant altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen. Dit geldt voor alles georganiseerd door de Dienstverlener, zowel online als offline.

Artikel 11: Aanvang en Duur

11.1 De overeenkomst neemt een aanvang bij het inschrijven voor Dienst en zal een einde nemen bij afloop van de dienst (bijvoorbeeld bij het behalen van het certificaat voor de desbetreffende opleiding).

11.2 De Klant zal na afloop van het online traject verder toegang hebben tot het online leerplatform indien dit anders wordt aangegeven door de Dienstverlener.

Artikel 12: Vrijwaring

12.1 De Klant zal de Dienstverlener zonder voorbehoud vrijwaren voor eender welke eis die door derden - door toedoen van de Klant - zou worden ingesteld met betrekking tot het online traject waarop de Klant heeft ingetekend of de Dienstverlening, daarin begrepen elke eis inzake beweerde intellectuele eigendomsrechten of onderdelen van het online traject/programma/training.

12.2 De Klant vrijwaart de Dienstverlener voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door zijn handelen of door hem aan de Dienstverlener bezorgde gegevens zou worden veroorzaakt.

Artikel 13 : Gebruik online leerplatform

13.1 De Dienstverlener doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de online Academy 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van de Dienstverlener, toegang tot de site onderbroken wordt.

13.2 De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de online Academy, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product.

13.3. Toegang tot het gebruikersaccount op het online leerplatform is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. Ook de toegang tot een eventuele besloten Facebook groep is strikt persoonlijk voor de Klant.

13.4 Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. De Klant wordt schriftelijk op de hoogte gebracht door de Dienstverlener over het blokkeren van diens account.

13.5 De Dienstverlener behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade en schending van de auteursrechten over te maken aan haar raadsman.

13.6 De Dienstverlener kan nooit gehouden zijn tot het leveren van een resultaatsverbintenis.

13.7.1  In het geval dat de Dienstverlener om welke reden dan ook besluit om een Dienst stop te zetten, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de verdere aanvulling en ontwikkeling van de inhoud van het programma of de training te staken. Ondanks de beëindiging van verdere aanvullingen blijft de klant toegang behouden tot de online leeromgeving gedurende de periode zoals overeengekomen in de initiële overeenkomst.

13.7.2 De Dienstverlener zal redelijke inspanningen leveren om de klant vooraf op de hoogte te stellen van dergelijke beëindigingen en zal proberen alternatieve oplossingen te bieden indien van toepassing. De klant stemt ermee in dat de Dienstverlener niet aansprakelijk is voor enige schade of verlies die voortvloeit uit de beëindiging van het programma of de training en het stopzetten van verdere inhoudsaanvullingen.

13.7.3 De klant begrijpt en aanvaardt dat de beslissing om het programma of de training stop te zetten binnen de uitsluitende bevoegdheid van de Dienstverlener ligt en stemt ermee in om geen aanspraak te maken op verdere ontwikkeling, updates of aanvullingen van de inhoud na de beëindigingsdatum.

13.8 In het onwaarschijnlijke geval dat de Dienstverlener failliet gaat, erkent en aanvaardt de klant dat toegang tot de online leeromgeving onmiddellijk kan worden beëindigd zonder verdere kennisgeving. Als gevolg van het faillissement is de Dienstverlener niet in staat om verdere toegang tot de online leeromgeving te garanderen of te faciliteren.

13.9 De klant begrijpt dat, gezien de omstandigheden van het faillissement, er geen restitutie of terugbetaling van enig bedrag zal plaatsvinden. De klant stemt ermee in dat zij geen recht hebben op enige vergoeding of terugbetaling voor de beëindigde toegang tot de online leeromgeving als gevolg van het faillissement van de Dienstverlener.

13.10 De aangeboden online cursussen waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform.

13.11. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van het online leerplatform.

13.12. M.b.t. de trajecten zoals de Faalangst Warrior Training: na het einde van het traject, bestaande uit de online cursus en de opleidingsdag, blijft het online cursusmateriaal ‘levenslang’ beschikbaar, zolang de Dienstverlener, de online training en het online platform blijven bestaan. Indien de Dienstverlener ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

13.12.1 M.b.t. andere online trajecten: De inhoud blijft beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject.  De duurtijd zal telkens duidelijk in het aanbod per traject of cursus worden vermeld.

13.13. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant.

13.14 De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

Artikel 14: Website

14.1 De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

14.2 De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 15: Eigen verantwoordelijkheid klant

15.1 De Dienstverlener begeleidt de klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de klant zelf maakt tijdens een traject of opleiding/cursus.

Artikel 16 : Klachten

16.1 Eventuele klachten houdende de uitvoering van deze overeenkomst moeten op straffe van verval schriftelijk worden ingediend bij ‘de Dienstverlener ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na het beëindigen/ downloaden van het online traject/programma/ training.

16.2 de Dienstverlener zal steeds na elke klacht trachten een oplossing te zoeken voor het vooropgestelde probleem en dit binnen de 30 dagen na melding van de Klacht. Het gaat hier louter om een middelenverbintenis en niet om een resultaatsverbintenis.

16.3 De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

16.4. De eventuele schadevergoeding waartoe de Dienstverlener mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 De Diensten zijn louter bedoeld om de persoonlijke groei te bevorderen van de deelnemers aan deze dienst en hen een ondersteuning te bieden. Dediensten zijn geenszins bedoeld om therapie van welke aard ook te vervangen. De klant is zelf geheel aansprakelijk voor zijn acties/ resultaten tijdens en na deze diensten.

17.2 de Dienstverlener is voor de gebrekkige uitvoering van een overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover dit het rechtstreeks gevolg is van haar eigen opzet of grove onachtzaamheid en haar aansprakelijkheid is altijd beperkt tot de directe schade en kan nooit meer bedragen dan het totaal gefactureerde bedrag.

17.3 Indien de Klant onwettige, schadelijke of ongewenste inhoud vaststelt, dient hij de Dienstverlener hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Indien de betreffende inhoud zich op haar internetsites bevindt, zal de Dienstverlener deze vervolgens zo snel mogelijk verwijderen indien het effectief gaat over onwettige, schadelijke en ongewenste inhoud.

17.4 Indien de Klant de diensten van de Dienstverlener uitdrukkelijk goedkeurde en/of geen melding maakte van enige schade binnen de 8 dagen na het beëindigen/ downloaden van het traject, kan de Klant zich ook niet meer beroepen op een zogenaamde fout in hoofde van ‘de Dienstverlener – behalve wanneer de Klant kan bewijzen dat hij redelijkerwijs niet eerder de zogenaamde geleden schade kon melden.

17.5 De Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, pandemieën, gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door de Klant, hulppersonen en/of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

17.6 De Dienstverlener heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst of product te weigeren.

Artikel 18:  Geheimhouding en Verwerking Persoonsgegevens

18.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De persoonsgegevens vermeld in de overeenkomst of verkregen op enige andere wijze, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG).

18.2 De Diensverlener treedt hierbij op als verwerker van de persoonsgegevens en zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de principes en bepalingen uit de AVG die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking.

18.3 Het privacybeleid van de Diensverleneris terug te vinden en te raadplegen op www.tzonnekind.com. De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en verklaart zich hiermee akkoord.

Artikel 19: Intellectuele eigendom

19.1 Alle schriftelijke materialen, afbeeldingen, video's en andere inhoud die door de Dienstverlener worden verstrekt of toegankelijk gemaakt, blijven exclusief eigendom van de Dienstverlener en zijn beschermd door relevante auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een traject/programma/training en de documentatie die hierbij ter beschikking wordt gesteld niet, noch geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigt, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud van een online traject geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld, gereproduceerd of doorgegeven worden aan derde op enige wijze (waaronder onder meer op elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van ‘t Zonnekind. Bij schending hiervan zal de Klant gehouden zijn ‘t ,Zonnekind te vergoeden voor de geleden schade en dit met een minimum aan 1.500 EUR per gepleegde inbreuk, reproductie of overdracht

19.2 De Dienstverlener verleent de klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de verstrekte materialen uitsluitend te gebruiken in hun eigen klas of praktijkomgeving voor educatieve doeleinden. Dit gebruik omvat het tonen, delen en reproduceren van de materialen binnen de genoemde context, maar strekt zich niet uit tot commercieel gebruik, verspreiding of ander gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

19.3 De klant stemt ermee in om redelijke maatregelen te nemen om de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverlener te beschermen en te handhaven. Dit omvat het voorkomen van ongeoorloofd gebruik, reproductie of verspreiding van de materialen buiten de toegestane context.

19.4 Voor elk ander gebruik dan het specifiek toegestane gebruik in de eigen klas of praktijkomgeving, dient de klant vooraf schriftelijke toestemming van de Dienstverlener te verkrijgen. Aanvragen voor toestemming kunnen worden ingediend bij de aangewezen contactpersoon bij 't Zonnekind.

Artikel 20: Onderaanneming

20.1 De Diensverlener is ten alle tijden gerechtigd om een beroep te doen op Onderaannemers, zonder dat zij hiervoor de toestemming dient te bekomen van de Klant.

Artikel 21: Toepasselijk recht

21.1 Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

21.2 . Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

21.3 Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten.