Algemene voorwaarden
Online Library van ‘t Zonnekind

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Zonnekind Online Library. ‘t Zonnekind adviseert u deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via library@tzonnekind.com

Identiteit van de ondernemer:

’t Zonnekind gcv

Maria Coolstraat  76 | 2223 Schriek

welkom@tzonnekind.com | +32 16 90 98 68

BTW Nummer: BE0666.814.325

Artikel 1 - Definities

Account:

De persoonlijke sectie die door de gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het online leerplatform en waarmee hij gebruik kan maken van de dienst. Deze account is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

Content:

Alle informatie die door ’t Zonnekind gcv op het platform aangeboden wordt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst, PDF documenten en Word documenten.

Dienst:

De dienst die ’t Zonnekind gcv aan de gebruiker verleent op basis van de tussen
’t Zonnekind gcv en de gebruiker gesloten overeenkomst, zoals nader omschreven in art. 4 en op het Platform.

Gebruiker:

Persoon die een overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Dienst. Verder in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘u’, ‘uw’.

De gebruiker verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden van ’t Zonnekind gcv met betrekking tot de online Zonnekind Library.

Inloggegevens:

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker om toegang te krijgen tot de dienst.

IE-rechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

Overeenkomst:

De overeenkomst die de gebruiker met ’t Zonnekind gcv sluit ten behoeve van het gebruik van de dienst door goedkeuring van deze Algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten door registratie op het platform door de gebruiker in combinatie met de uitvoering van de betaling.

Platform:

Het platform dat via de url (http://www.tzonnekindacademy.com) en onderliggende pagina’s bereikbaar is en via welke u toegang tot de dienst krijgt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de gebruiker van de dienst maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via het platform en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de gebruiker en
’t Zonnekind gcv.

2.2 Voordat de bestelling wordt afgrond dient men akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden.

2.3 ’t Zonnekind gcv is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat dit u benadeelt. De meest actuele Algemene voorwaarden zullen op het platform te vinden zijn.

Artikel 3 - Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
* de prijs inclusief belastingen;
* de eventuele kosten van aflevering;
* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
* het van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
* de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
* de wijze waarop de gebruiker voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 4 - De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet elektronisch (via mail) is bevestigd, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Een bestellingsproces dat om welke reden dan ook technisch of anderszins onderbroken is voordat de betalingsinstructies volledig uitgevoerd zijn, geldt als onvoltooid, zelfs al heeft de klant een orderbevestiging ontvangen. Een dergelijke bestelling wordt dan ook in principe niet uitgevoerd.

4.5 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.6 De ondernemer zal bij het product aan de gebruiker de volgende informatie, op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een toegankelijke manier te vinden en zien is:
* het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de gebruiker met klachten terecht kan;
* de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Artikel 5 - Inloggegevens

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst, moet u een account aanmaken op de manier zoals beschreven op het platform. U staat er jegens ’t Zonnekind gcv voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw account verstrekt compleet en juist is.

5.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de geldige Europese GDPR wetgeving en Privacy Policy die u vindt op www.tzonnekind.com. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het platform.

5.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. ‘t Zonnekind gcv mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat uw inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan ‘t Zonnekind gcv laten weten.

5.4 ‘t Zonnekind gcv behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het platform. Bij eventuele wijzigingen zult u hiervan via email op de hoogte gesteld worden.

Artikel 6 - De Dienst en het gebruik van de Dienst

6.1 De Dienst bestaat eruit dat u toegang krijgt tot het platform, waarop u content kan raadplegen.

6.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden mogen het gebruik van de dienst en het platform door u, niet:

 1. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het platform, de dienst en/of de computersystemen van ‘t Zonnekind gcv te omzeilen;
 2. bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
 3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de dienst geboden tools om het platform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 4. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de dienst toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5. bestaan uit het gebruiken van de dienst voor andere doeleinden dan beschreven in deze algemene voorwaarden;
 6. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van ‘t Zonnekind gcv;
 7. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het platform leggen of de functionaliteiten van de dienst belemmeren;
 8. naar de mening van ‘t Zonnekind gcv in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
 9. in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 10. inbreuk maken op de rechten van ‘t Zonnekind gcv en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 12. de belangen en goede naam van ‘t Zonnekind gcv kunnen schaden.
 13. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het gebruiker niet toegestaan content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan:
  i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte,
  ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd,
  iii) horeca gelegenheden,
  iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.

Artikel 7 -  Beschikbaarheid

7.1 ‘t Zonnekind gcv is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de dienst, het platform en/of de content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

7.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die ‘t Zonnekind gcv ten dienste staan, is ‘t Zonnekind gcv te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 1. u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
 2. ‘t Zonnekind gcv van mening is dat handelingen van u, users schade of aansprakelijkheid aan uzelf, ‘t Zonnekind gcv of anderen kunnen toebrengen. ‘t Zonnekind gcv zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

7.3 ‘t Zonnekind gcv garandeert niet dat het platform en de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. ‘t Zonnekind gcv is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de dienst.

7.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst.

Artikel 8 - IE-rechten

8.1 De IE-rechten met betrekking tot de dienst en het platform berusten bij
‘t Zonnekind gcv. Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan u over te dragen.

8.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene voorwaarden en voor de duur van de overeenkomst, verleent ‘t Zonnekind gcv aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het platform en de content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het platform ter beschikking wordt gesteld.

8.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

8.4 U zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van ‘t Zonnekind gcv zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het platform of de content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het platform of de content zoals bedoeld in de databankenwet.

Artikel 9 -  Garanties

9.1 ‘t Zonnekind gcv garandeert dat zij de dienst met redelijke zorg zal verlenen.

9.2 U aanvaardt dat de dienst alleen de functionaliteiten, content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). ‘t Zonnekind gcv geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de content en de dienst, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. ‘t Zonnekind gcv is dan ook niet verplicht om bepaalde content op verzoek toe te voegen aan het platform.

9.3 In het bijzonder garandeert ‘t Zonnekind gcv niet dat het gebruik van de dienst door u bepaalde resultaten zal opleveren.

9.4 ‘t Zonnekind gcv is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van de dienst heeft verkregen.

Artikel 10  – De prijs

10.1 De prijs van de online Library wordt duidelijk op de website vermeld. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Library binnen deze periode niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

10.2 Ondernemer behoudt zich het recht om de prijs van de Library te verhogen. De gebruikers zullen hier schriftelijk van op de hoogte gebracht worden.

10.3 De huidige gebruikers blijven de prijs betalen (maandelijks) die zij betaalden bij intekening in de Library. Enkel nieuwe gebruikers zullen de verhoogde prijs betalen bij intekening.

10.4 De in het aanbod van de Zonnekind Library genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Op het afrekenoverzicht in de webshop wordt de BTW apart vermeld, maar niet extra berekend, deze zit al in de prijs.

Artikel 11 - Betaling

11.1. Voor het gebruik van de dienst is de gebruiker een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door ‘t Zonnekind gcv vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

11.2. De betaling gebeurt onmiddellijk bij bestelling, via het Molliebetalingsplatform. Indien ’t Zonnekind gcv geen betaling ontvangen heeft, kan de gebruiker ook geen beroep doen op de Zonnekind Library. Betaling is dus vereist voor het gebruik van het platform.

11.3 Voor de maandelijkse betaling maakt ’t Zonnekind gcv gebruik van automatische SEPA incasso via het Molliebetalingsplatform.

Bij een jaarlijkse betaling kan van andere online betalingsmogelijkheden gebruik gemaakt worden.

11.4. Ingeval van verzuim of niet-betaling is ‘t Zonnekind gcv gerechtigd de toegang tot het account en het gebruik van de dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.

11.5. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

11.6 Na aanmelding krijg je de factuur toegestuurd.

11.7 Bij een maandelijkse betaling is het belangrijk dat de juiste bankrekening en rekeninghouder worden doorgegeven bij aanmelding. Omwille van de automatische incasso kan dit niet meer veranderd worden. Gaat dit fout, dan zijn wij verplicht om administratieve kosten van 70€ aan te rekenen.

Wat betreft de jaarlijkse betaling ontvang je een factuur op naam van de deelnemer die wij doorkregen bij aanmelding.

Indien wij van de gebruiker geen berichtgeving gekregen hebben dat hij of de verlening na 1 jaar wenst stop te zetten of te verlengen, is ’t Zonnekind gcv genoodzaakt om het account af te sluiten. Zonder bericht van de gebruiker is er geen automatische verlenging van de zonnekind Library.

11.8 Bij verlenging van een jaarlijkse betaling wordt de gebruiker ongeveer 1 maand op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht dat zijn account dient vernieuwd te worden. Het is aan de gebruiker om ’t Zonnekind gcv schriftelijk te antwoorden of hij de account wenst te verlengen of niet. Geeft de gebruiker er de voorkeur aan om niet te verlengen, dan wordt de Library niet verlengd en zal de gebruiker na de vervaldatum van zijn account, niet langer toegang hebben tot de Zonnekind Library.

11.9 De gebruiker is verplicht zich te houden aan de vooropgestelde betalingsvoorwaarden van ’t Zonnekind gcv. Indien ’t zonnekind het incasso-bedrag niet kan ophalen, zal de gebruiker schriftelijk op de hoogte gebracht worden met vriendelijk verzoek om de betaling alsnog in orde te brengen.

11.10 Bij niet-betaling voorziet ’t Zonnekind gcv zich het recht om onmiddellijk de gebruiker toegang tot de zonnekind library tijdelijk af te sluiten. Van zodra ’t Zonnekind de betaling ontvangen heeft, zal deze tijdelijke afsluiting beëindigd worden.

11.11 Geeft de gebruiker geen gevolg aan de betalingsherinnering, dan wordt de gebruiker de toegang tot de Zonnekind Library tijdelijk ontzegd.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 ‘t Zonnekind gcv is aansprakelijk om redelijke zorg te besteden aan het onderhoud van het platform.

12.2 ‘t Zonnekind gcv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.

12.3 ‘t Zonnekind gcv is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

12.4 ‘t Zonnekind gcv is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de dienst door derden.

12.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van ‘t Zonnekind gcv zelf en/of haar leidinggevenden.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 ‘t Zonnekind gcv is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover ‘t Zonnekind gcv redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,… Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die ‘t Zonnekind gcv gebruikt en die het ‘t Zonnekind gcv platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

13.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan ‘t Zonnekind gcv worden vrijgesteld van de uitvoering van de overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

Artikel 14 - Stopzetting membership

14.1 De overeenkomst is steeds voor bepaalde duur : maandelijks via incassobetaling of jaarlijks via overschrijving.

14.2 Door het sluiten van de overeenkomst bevestigt de gebruiker om afstand te doen van het teruggaverecht, conform de europese richtlijnen betreffende digitale producten.

14.3 Wil de gebruiker zijn maandelijks membership op de Zonnekind Library stopzetten dan stuurt Gebruiker stuurt een mail (library@tzonnekind.com met onderwerp ‘Stopzetting’) en binnen de 30 dagen na ontvangst van deze mail van de Gebruiker, wordt de Library afgesloten.

Ontvangt 't Zonnekind geen stopzettingsmail dan loopt het maandelijks membership automatisch en stilzwijgend door.

Afhankelijk van de datum waarop de Gebruiker de stopzettingsmail stuurt, kan het zijn dat er alsnog een maandelijkse incasso zal geïnd worden. De Gebruiker wordt schriftelijk via mail bevestigd dat 't Zonnekind de opzegging ontvangen heeft en hier gevolg zal aan geven. Bijvoorbeeld: Gebruiker stuurt stopzettingsmail op 28/9 terwijl de volgende incassobetaling op 29/9 plaatsvindt. 't Zonnekind is niet bij machte om de stopzetting binnen deze korte termijn administratief in orde te krijgen. De volgende incasso zal dan nog plaats vinden zijnde in dit voorbeeld op 29/9.

Zolang de Gebruiker het maandelijks membership verlengt wat stilzwijgend en automatisch verloopt, blijft Gebruiker de initiële aankoopprijs betalen, ook al is inmiddels het nieuwe membership bedrag verhoogt. Bijvoorbeeld: Gebruiker tekent in aan een bedrag van 47€ incl btw per maand. Gebruiker behoudt ononderbroken een maandelijks membership van 9 maanden. Gebruiker blijft hetzelfde bedrag van 47€ bedragen ook als is de prijs voor nieuwe memberships in die periode 59€ incl BTW.

Zegt de Gebruiker zijn maandelijks membership op en wil de gebruiker later toch weer deelnemen aan de Library dan betaalt hij de op dat moment geldende membershipprijs.

14.4 Stopzetting van een jaarlijkse membership: de Gebruiker zal een 30tal dagen voor het membership komt te vervallen op de hoogte gesteld worden via email door 't Zonnekind. De Gebruiker beslist dan om al dan niet een verlenging van het membership aan te gaan. Indien Gebruiker geen verlenging wenst dan laat hij dit schriftelijk als antwoord op de mail van 't Zonnekind weten. 't Zonnekind registreert de stopzetting en op het juiste tijdstip (1 jaar na oorspronkelijke registratie) wordt dan het membership stopgezet en heeft de Gebruiker niet langer toegang tot de Academy.

Wenst de Gebruiker het jaarlijks membership te verlengen dan volstaat het om 't Zonnekind schriftelijk hiervan te berichten en ontvangt de Gebruiker een factuur om de jaarlijkse verlenging te betalen. Het bedrag van de jaarlijkse verlenging (zonder onderbreking) is hetzelfde bedrag als bij oorspronkelijke registratie. Een voorbeeld: tekent de Gebruiker in aan 470€ incl BTW voor een jaar en als Gebruiker elk jaar opnieuw verlengt dan betaalt hij bijvoorbeeld na 5 jaar (zonder onderbreking membership) nog steeds 470€ incl BTW, ongeacht dat de prijs voor het jaarlijks membership voor nieuwe leden 595€ kan bedragen.

14.5 Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de dienst en tot uw account direct ontzegd.

14.6 ‘t Zonnekind gcv verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het gebruikersaccount. ‘t Zonnekind gcv is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige informatie uit de Library aan Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.

14.7 ‘t Zonnekind gcv is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door ‘t Zonnekind gcv is de gebruiker maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.

14.8 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die ‘t Zonnekind gcv ten dienste staan, is ‘t Zonnekind gcv te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
a. De gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
b. ‘t Zonnekind gcv van mening is dat de handelingen van de gebruiker schade aan ‘t Zonnekind gcv of derden kunnen toebrengen;

14.9 Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de gebruiker per direct het recht om de dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de dienst direct ontzegd. ‘t Zonnekind gcv verwijdert bij opzegging het account.

14.10 ‘t Zonnekind gcv is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige content aan de gebruiker te verstrekken.

Artikel 15 - Varia

15.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

‘t Zonnekind gcv zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

15.2 ‘t Zonnekind gcv mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

15.3 't Zonnekind gcv heeft het recht om de Algemene Voorwaarden Library aan te passen zonder de Gebruikers hiervan op de hoogte te moeten stellen.

15.4 Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze algemene voorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Antwerpen zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.